Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực

Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực Ebook C M C A B N Nh T Nh Th Nh Hi N Th C By Kazuo Inamori Capitalsoftworks.co.uk Y L Cu N S Ch V L S Ng C A Con Ng I M T C Gi C A N Inamori Kazuo, M T Trong Nh Ng Doanh Nh N N I Ti Ng Nh T C A N C Nh T Vi T B Ng C T M L Ng T C Gi Mong Mu N L P Tr , Nh T L Nh Ng Ng I Ang L Ng L , Ph N V N Tr C Ng Ng C A C A Cu C I S C Cu N S Ch N Y Cu N S Ch N Y C P Vi C Con Ng I C Kh N Ng Ph T Tri N Tuy T V I N U C C M , Ho I B O V N L C Th C Hi N Nh Ng G M Nh P. M nh v n ch a th ng l ng i nh m nh l i b t u n m 2019 b ng m t quy n h i thi n h ng selfhelp nh n y not so sure, cu n n y thi n v t truy n h n, nh ng b c Inamori d y nhi u i u l m Q a nhi n c th g i l ng r cu c i, n m 2019 h n ph i l l m cho coi.Cu n n y c senpai cho m n v c trong th i gian i training, v b c Kazuo Inamori ch nh l founder c a n i m nh ang trong giai o n probation th th ch M nh c ngh r ng mindset nh m nh th kh ng h p c t truy n c a doanh nh n n i ti ng nh b c nh ng th c s c i ngh y thay i r t nhi u sau khi m nh c xong ng l ai c ng s ph i tr m t c i gi g y trong i, bao g m th t b i v xui r i, c i l m n n s kh c bi t c ch ng kh ng ph i l n ng l c tr i cho, m c n l kh n ng v n l n, n l c, v t t o ra n ng l c hay c h i cho ri ng m nh.C m t th i gian m nh b u h i d i d ng r i nh ng m th i, coi nh khai b t u n m m nh c c k l i, m nh m t m i v i suy ngh ra ngo i x h i r i ph i b n ch i, nh m t m nh u v mi ng c m manh o, nh i c nh ng h nh ph c c nh n, hay ph i mi n c ng l t ng c danh s ch u ti n c a m nh v n tr c nay s nghi p kh ng ng u th gi v n kh ng ng u nh ng ngoi l n h ng top r i M nh h i m i ng i, v i suy ngh nh v y th l m sao c th th ch i l m d l b t c u Nh ng cu n s ch u ti n v nh ng gi tr u ti n trong n m m i n y cho m nh nh n th y r ng ch c n t ch c c h n m t x u, thay v
Kh ng c u k hoa m , kh ng ao to b a l n, quy n s ch ch n gi n l l i b c b ch ch n t nh c a t c gi v i m i ng i S ch tuy ch ng d i, nh ng khi n m nh nhi u l n r i n c m t v b t g p ng c n b nh t m h n M nh v c ng k nh tr ng nh n c ch, ch phi th ng ng i Kazua Inamori Cu c i ng i ch nh l ng l c m nh m th c y ch ng ta d ng c m ti n l n Ng i a ra c ng th c logic m c nh n m nh tin r ng s r t hi u qu khi p d ng v o th c t i m s i ng i N ng l c x Nhi t t nh x Th i s ng Kh au, b t h nh i l c l
Cu n s ch n y l m n qu l x u n m m nh c m t anh b n t ng V i phong c ch vi t r t gi n d nh ng t c gi l ng Inamori g i n c gi , c bi t l c c tr nh ng th ng i p r t ngh a nh ng th ng i p t ng ch ng nh ai c ng bi t nh ng r t t l m c N u b n c c m , ho i b o, b n h y ki n tr , n l c t ng ng y v lu n l c quan th th nh c ng s n v i b n M nh r t th ch m t c u n i c a t c gi Ki n tr bi n ng i b nh th ng th nh ng i phi th ng Cu n s ch n v i m nh v o th i i m m nh ang c m th y l ng l v ch a th c s b n b v i m c ti u c a ch nh m nh T c gi n i n vi c n n theo u
M nh mua v c quy n s ch n y v y l t c ph m c a Inamori Kazuo t c gi m t quy n s ch m nh r t t m c Con ng i n s th nh c ng b ng s t t L cu n s ch v l s ng c a con ng i m t c gi l m t trong nh ng doanh nh n n i ti ng nh t c a n c Nh t vi t b ng c t m l ng ng c ng th nh l p n n qu Kyoto t n vinh nh ng c nh n xu t s c nh t trong 03 l nh v c khuy n kh
C ng nh ng l c b n kho n, tr n tr v l s ng, v c ch s ng, c ng nh ng l c g p ngh ch c nh th b n c ng ph i d n s c, n l c v o c ng vi c b n ang th c hi n i v i t i, c ch s ng c a t i l h y c g ng h t m nh cho ng y h m nay th s nh n th y ng y mai.